ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನವಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 11-9-2019 , ಪುಟ 1

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನವಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ

 

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 11-9-2019 , ಪುಟ 1
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 11-9-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply