ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ
ಉದಯವಾಣಿ 29-12-2015 ಪುಟ 10

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ

ಉದಯವಾಣಿ 29-12-2015 ಪುಟ 10
ಉದಯವಾಣಿ 29-12-2015 ಪುಟ 10

Leave a Reply