ಗವರ್ನರ್ ಗೆ  ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಲಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 27-05-2015, ಪುಟ 7

ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಲಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 27-05-2015, ಪುಟ 7
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 27-05-2015, ಪುಟ 7

Leave a Reply