ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 16-04-2014, ಪುಟ 6

ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 16-04-2014, ಪುಟ 6
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 16-04-2014, ಪುಟ 6

Leave a Reply