ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಮೋಘ ಜನಸ್ಪಂದನೆ

ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಮೋಘ ಜನಸ್ಪಂದನೆ

Leave a Reply