ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಶೋಷಿತರ ಕಡೆಗೆ – ಬಿಜೆಪಿ ನಡಿಗೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಶೋಷಿತರ ಕಡೆಗೆ – ಬಿಜೆಪಿ ನಡಿಗೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

gada

Leave a Reply