ಜಿ .ಪಂ.ಗಳಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಭರವಸೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 24-9-2019 , ಪುಟ 7

ಜಿ .ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಭರವಸೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 24-9-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply