ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಿ

ಸುವರ್ಣತೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 29-2-2020 , ಪುಟ 3