ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸದನದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ
ವಿಜಯವಾಣಿ 29-06-2015, ಪುಟ 9-1

ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸದನದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ

ವಿಜಯವಾಣಿ 29-06-2015, ಪುಟ 9-1
ವಿಜಯವಾಣಿ 29-06-2015, ಪುಟ 9-1

Leave a Reply