ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 04-02-2014, ಪುಟ 1
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 04-02-2014, ಪುಟ 5