ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾನು ಸಣ್ಣವ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 18-12-2012, ಪುಟ 1
ಉದಯವಾಣಿ 18-12-2012, ಪುಟ 7