‘ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ’
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-10-2018 , ಪುಟ 5

‘ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-10-2018 , ಪುಟ 5

Leave a Reply