ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ 25-9-2019 , ಪುಟ 6

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ 25-9-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply