ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ । ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ‘ಹೇಳಿಕೆ  ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ :ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-3-2017 , ಪುಟ 7

ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ । ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ‘ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ :ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-3-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply