ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಲಿ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ 11-9-2015 ಪುಟ 1-2

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಲಿ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ 11-9-2015 ಪುಟ 1-2
ಎಚ್ಚರಿಕೆ 11-9-2015 ಪುಟ 1-2

Leave a Reply