‘ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ, ಸಹಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ’
ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2016 , ಪುಟ 2 4

‘ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ, ಸಹಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ’

ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2016 ,  ಪುಟ 2 4
ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2016 , ಪುಟ 2 4

Leave a Reply