ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಮೋದಿ
ಜನ ಮಿತ್ರ 15-04-2014, ಪುಟ 3

ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಮೋದಿ

ಜನ ಮಿತ್ರ 15-04-2014, ಪುಟ 3
ಜನ ಮಿತ್ರ 15-04-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply