‘ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 21-03-2014, ಪುಟ 10
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 21-03-2014, ಪುಟ 10