ಡಿವಿಎಸ್ ಹಿಂದೆ ಬೇಹುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 10-08-2012, ಪುಟ 4