ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸ , ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರದ ಅವಲೋಕನವೇ?

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 17-05-2017 ,ಪುಟ 6