ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ’ಸ೦ವಿಧಾನ ವೃತ್ತ’ದ ಅನಾವರಣ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ’ಸ೦ವಿಧಾನ ವೃತ್ತ’ದ ಅನಾವರಣ