ದೊಡ್ಡವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 18-12-2012, ಪುಟ 7

ದೊಡ್ಡವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 18-12-2012, ಪುಟ 7

Leave a Reply