’20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 7-9-2019 ಪುಟ , 5

’20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 7-9-2019 ಪುಟ , 5

Leave a Reply