ದಿಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತೀನಿ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 30-11-2015, ಪುಟ 10

ದಿಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತೀನಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 30-11-2015, ಪುಟ 10
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 30-11-2015, ಪುಟ 10

Leave a Reply