ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Leave a Reply