ದೇವೇಗೌಡರು ಪಿಎಂ ಆಗುವುದು ‘ತಿರುಕನ ಕನಸು’
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 20-4-2019 , ಪುಟ 2

ದೇವೇಗೌಡರು ಪಿಎಂ ಆಗುವುದು ‘ತಿರುಕನ ಕನಸು’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 20-4-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply