ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಗೆಲುವಿನ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2019 , ಪುಟ 12

ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಗೆಲುವಿನ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2019 , ಪುಟ 12

Leave a Reply