ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-6-2016 , ಪುಟ 2

ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-6-2016 , ಪುಟ 2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-6-2016 , ಪುಟ 2

Leave a Reply