ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಹಗುರ ಮಾತು ಸಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 14-12-2015 ಪುಟ 1

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಹಗುರ ಮಾತು ಸಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 14-12-2015 ಪುಟ 1
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 14-12-2015, ಪುಟ 1
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 14-12-2015 ಪುಟ 11
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 14-12-2015, ಪುಟ 11

Leave a Reply