ದಂಡಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ದ : ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 28-12-2017 , ಪುಟ 12

ದಂಡಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ದ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 28-12-2017 , ಪುಟ 12

Leave a Reply