ದಲಿತ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ
ವಿಜಯವಾಣಿ 6-6-2019 , ಪುಟ 7

ದಲಿತ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ

ವಿಜಯವಾಣಿ 6-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply