ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧರ್ಮ ವಿಭಜನೆ ಆಟ ನಡೆಯದು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 18-4-2019 , ಪುಟ 7

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧರ್ಮ ವಿಭಜನೆ ಆಟ ನಡೆಯದು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 18-4-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply