ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ದೇಶ ಹಾಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧೋಗತಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-4-2018 , ಪುಟ 12