ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಮಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಲುವುಸಾಧಿಸಿದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-4-2017 , ಪುಟ 12

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಮಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಲುವುಸಾಧಿಸಿದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-4-2017 , ಪುಟ 12

Leave a Reply