ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-12-2015 ಪುಟ 3

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-12-2015 ಪುಟ 3
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-12-2015 ಪುಟ 3

Leave a Reply