ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-9-2014, ಪುಟ 10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-9-2014,  ಪುಟ 10
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-9-2014, ಪುಟ 10

Leave a Reply