ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 3-1-2018 , ಪುಟ 3

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 3-1-2018 , ಪುಟ 3

Leave a Reply