ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜನತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-8-2017 , ಪುಟ 12

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜನತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-8-2017 , ಪುಟ 12

Leave a Reply