ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಾರಥಿ: ಜೇಟ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 29-5-2017 , ಪುಟ 10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಾರಥಿ: ಜೇಟ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 29-5-2017 , ಪುಟ 10

Leave a Reply