ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕಪ್ಪ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 22-3-2017 , ಪುಟ 3 2

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕಪ್ಪ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 22-3-2017 , ಪುಟ 3 2

Leave a Reply