ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ-ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-7-2017 , ಪುಟ 7

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ-ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-7-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply