ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕರೆ

ಈ ಸಂಜೆ 21-3-2018 , ಪುಟ 2