ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ಸೀಟೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ :ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 25-1-2018 , ಪುಟ 7 2

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ಸೀಟೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ :ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 25-1-2018 , ಪುಟ 7 2

Leave a Reply