ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ

Condolence Messge by BSY for HG Govinde Gowda

Leave a Reply