ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ ನಷ್ಟ ಮೊಖದ್ದಮೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-3-2017 , ಪುಟ 3

ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ ನಷ್ಟ ಮೊಖದ್ದಮೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-3-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply