ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 29-11-2012, ಪುಟ 12