88 ಗಸ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ವಿಜಯವಾಣಿ 18-12-2019 , ಪುಟ 6

88 ಗಸ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ವಿಜಯವಾಣಿ 18-12-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply