ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ತವರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ವಿಜಯವಾಣಿ 03-12-2012, ಪುಟ 7

ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ತವರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ವಿಜಯವಾಣಿ 03-12-2012, ಪುಟ 7

Leave a Reply