ಮುಂದಿನ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲು ಸಿಎಂ ಸಂಕಲ್ಪ
ಸಂಜೆವಾಣಿ 5-11-2019 , ಪುಟ 1

ಮುಂದಿನ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲು ಸಿಎಂ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 5-11-2019 , ಪುಟ 1
ಸಂಜೆವಾಣಿ 5-11-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply