ಸಿಎಂರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ 20 ಶಾಸಕರು: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 12-4-2019 , ಪುಟ 2

ಸಿಎಂರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ 20 ಶಾಸಕರು: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 12-4-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply